En bloc-clausule overlijdensrisicoverzekeringen

maandag, 5 mei 2008

Onderzoek van MoneyView Research wijst uit dat 64% van de aangeboden overlijdensrisicoverzekeringen een en bloc-clausule kent.

Sterke concurrentie
Op dit moment is er sprake van een zeer scherpe prijsconcurrentie op het gebied van overlijdensrisicoverzekeringen. D & O verwacht dat de druk op de premies in 2008 blijft aanhouden.

En bloc-clausules
De en bloc-clausule is een bepaling in de voorwaarden van een verzekering waarin de verzekeraar zich het recht voorbehoudt om eenzijdig de premie en/of voorwaarden van de verzekering in één keer voor alle of een bepaalde groep bestaande polishouders te wijzigen.

De en bloc-clausules zijn te verdelen in:
Clausules gericht op het eenzijdig kunnen aanpassen van de premie.
Clausules gericht op het eenzijdig kunnen aanpassen van de voorwaarden.

Voorwaarden voor inroepen en bloc-clausule
De aanbieder geeft in de polisvoorwaarden zelf aan wanneer hij zich het recht wil voorbehouden om zich te beroepen op de en bloc-clausule. In de praktijk zijn twee argumenten te onderscheiden op grond waarvan de aanbieder zich het recht voorbehoudt de en bloc-clausule in te roepen.

De aanbieder specificeert in de polisvoorwaarden exact onder welke omstandigheden hij de en bloc-clausule wil inroepen.
De aanbieder geeft in de polisvoorwaarden aan dat hij in bijzondere omstandigheden de en bloc-clausule kan inroepen, maar specificeert deze omstandigheden verder niet in de polisvoorwaarden.

Onderzoek MoneyView Research
MoneyView Research heeft in februari van alle belangrijke aanbieders van overlijdensrisicoverzekeringen onderzocht of zij in hun verzekeringsvoorwaarden een en bloc-clausule hebben opgenomen en zo ja van welk type.

Uit het onderzoek blijkt dat 64% van de thans aangeboden overlijdensrisicoverzekeringen een en bloc-clausule kent. Bij deze clausules gaat het in 89% van de gevallen om een clausule die de aanbieder het recht geeft eenzijdig de premie aan te passen en bij 100% van de producten om het recht om de voorwaarden aan te passen

In 44% van de situaties worden in de verzekeringsvoorwaarden de omstandigheden waarin de aanbieder de en bloc-clausule aanbiedt niet nader gespecificeerd.

Bij 35% van de aangeboden overlijdensrisicoverzekeringen is in het geheel geen en bloc-clausule opgenomen.

Belang voor u als consument
Een consument kan op elk moment tussentijds een overlijdensrisicoverzekering beëindigen. In zijn algemeenheid geldt dit ook op het moment dat een aanbieder de en bloc-clausule inroept. Bij de overlijdensrisicoverzekering kan de verzekerde van deze tussentijdse beëindiging groot nadeel hebben:

Door een verslechterende gezondheid kan hij zich mogelijk niet of niet meer zonder opslagen of uitsluitingen verzekeren.
Doordat de verzekerde inmiddels ouder is geworden zal de nieuwe premie voor de overlijdensrisicoverzekering worden gebaseerd op deze hogere leeftijd.

Taak voor ons als adviseur
Uit het onderzoek blijkt dat er genoeg aanbieders zijn die overlijdensrisicoverzekeringen aanbieden zonder een en bloc-clausule. Indien een adviseur desondanks een overlijdensrisicoverzekering wil adviseren die een en bloc-clausule kent, mag van de adviseur worden verwacht dat hij de consument nadrukkelijk wijst op deze en bloc clausue en motiveert waarom hij toch deze verzekering adviseert. Dit geldt zeker in de situatie dat het gaat om een en bloc-clausule waarbij de aanbieder niet in de verzekeringsvoorwaarden heeft aangegeven in welke situatie hij zich het recht voorbehoud deze en bloc-clausule in te roepen.

Wilt u een goede overlijdensrisicoverzekering? Neem vrijblijvend contact met ons op.

« Terug naar nieuwsoverzicht