Nieuwbouw hypotheek WestlandUtrecht Bank provisievrij

dinsdag, 19 oktober 2010

De nieuwbouwregeling voor nieuwbouw hypotheken bij WestlandUtrecht geldt voor alle klanten die een nieuwbouwwoning financieren. Alle nieuwbouw hypotheken van WestlandUtrecht bank kunt u via ons zonder afsluitkosten en zonder afsluitprovisie afsluiten.

U bespaart direct op afsluitkosten en ontvangt meestal ook nog eens rentekorting door provisieuitruil.

Geen afsluitprovisie, geen afsluitkosten nieuwbouw WestlandUtrecht bank
Bij de financiering van een nieuwbouwwoning hoeft de klant geen afsluitprovisie te betalen. De betrokken intermediair kan kiezen voor hypotheekprovisie of de hypotheekprovisie inruilen voor extra nieuwbouw rentekorting.

Stichtingskosten nieuwbouw WestlandUtrecht bank
De stichtingkosten van uw nieuwbouwwoning worden gedefinieerd als: de grondprijs vrij op naam, vermeerderd met de bouwkosten inclusief btw zoals die in de koop- of aannemingsovereenkomst worden vermeld.

Bepaling maximale verstrekking nieuwbouwhypotheek WestlandUtrecht bank
De maximale verstrekking is 125% van de executiewaarde, waarbij geldt:
Executiewaarde nieuwbouw is 100% van de stichtingskosten plus 50% van het meerwerk (dus exclusief financieringskosten, zoals renteverlies tijdens de bouw en de kosten van de hypotheekakte).
Als er een extern taxatierapport wordt overlegd met een hogere executiewaarde dan uit bovenstaande berekening volgt, is een hogere verstrekking mogelijk, met een maximum van 125% van deze hogere executiewaarde.

Meefinancieren koopsom inkomensverzekering bij nieuwbouw WestlandUtrecht bank
Het meefinancieren van een koopsom ten behoeve van een inkomensverzekering is ook bij nieuwbouw mogelijk, tot maximaal 130% van de executiewaarde.

Geen topopslag nieuwbouwhypotheek WestlandUtrecht bank
Bij de financiering van maximaal het totaal van de onderstaande nieuwbouw kosten, geldt het tarief voor leningen tot 100% van de executiewaarde, en dus geen topopslag:

Stichtingskosten.
100% van het meerwerk.
Renteverlies tijdens de bouw.
Kosten hypotheekakte.

Wel gelden in dit geval de gebruikelijke productopslagen.

Geen taxatiekosten bij nieuwbouw WestlandUtrecht bank
Bij nieuwbouwwoningen waarbij sprake is van project- of standaardbouw en met stichtingskosten tot € 1.000.000 verricht WestlandUtrecht de taxatie. Eventuele taxatiekosten worden in dat geval niet in rekening gebracht.

Bij stichtingskosten hoger dan € 1.000.000, zelfbouw of het meefinancieren van extra kredietbehoefte* wel een taxatierapport vereist (op kosten van de klant).

* Indien de extra kredietbehoefte wordt aangewend als storting in een premiedepot bij de SpaarXtra Hypotheek of Lage Lasten of als eerste storting bij de Flexfund Hypotheek, Vermogens Advies Hypotheek of Vermogens Beheer Hypotheek én het aanvangspunt van de minimale groeilijn gelijk of hoger wordt gesteld aan het bedrag van de extra kredietbehoefte, is geen taxatierapport vereist.

Depotrente nieuwbouw bouwdepot en bijzonder depot is gelijk aan de hypotheekrente
De rentevergoeding over het uitstaande bouwdepot en bijzonder depot is gelijk aan het hypotheekrentepercentage. Indien wordt gekozen voor Offerterentekorting is de depotvergoeding voor een bouwdepot gelijk aan het te betalen rentepercentage minus 1,00%.

Bijzonder depot nieuwbouw WestlandUtrecht bank
De opgegeven post ‘renteverlies tijdens de bouw' wordt geadministreerd in een zogeheten ‘bijzonder depot', vanwaaruit de rentelasten tijdens de nieuwbouw worden voldaan.

Geldigheidstermijn offerte nieuwbouw hypotheek WestlandUtrecht bank
De klant moet de hypotheekofferte binnen veertien dagen na dagtekening accepteren. De hypotheekofferte heeft een geldigheidsduur van vier maanden, gerekend vanaf de offertedatum. Verlenging is vervolgens mogelijk voor een periode van maximaal drie maanden. Deze verlenging vindt plaats tegen betaling van een bereidstellingsprovisie over het hypotheekbedrag van 0,25% per kalendermaand of, bij gestegen rente, per gedeelte van een kalendermaand.

Geen taxatierapport bij het meefinancieren van extra kredietbehoefte bij nieuwbouw
Voor het meefinancieren van extra kredietbehoefte bij nieuwbouw is (voor zover de stichtingskosten niet hoger zijn dan € 1.000.000) een taxatierapport niet vereist indien de extra kredietbehoefte wordt aangewend als (eerste) storting:
in een premiedepot bij de SpaarXtra Hypotheek of de Lage Lasten Hypotheek
bij de Flexfund Hypotheek, Vermogens Advies Hypotheek of Vermogens Beheer Hypotheek én als het aanvangspunt van de minimale groeilijn gelijkgesteld wordt aan, of hoger is dan het bedrag van de extra kredietbehoefte.
De executiewaard wordt in dit geval bepaald door de stichtingskosten te vermeerderen met 50% van het meerwerk.

In alle overige gevallen waarbij er extra kredietbehoefte meegefinancierd dient te worden (bijvoorbeeld aflossing van BKR- verplichtingen of voor consumptieve bestedingen) blijft onverkort van kracht dat er een taxatierapport dient te worden aangeleverd.

Wilt u meer weten over de gunstige nieuwbouwregeling van WestlandUtrecht Nieuwbouw hypotheken? Of andere nieuwbouwhypotheken? Gebruik dan ons contactformulier, wij helpen u graag verder met uw nieuwbouwhypotheek vragen en oplossingen.

« Terug naar nieuwsoverzicht