NHG: Insolventieverzekering aannemer; nieuw dossierstuk i.g.v. NHG

woensdag, 2 september 2009

Per 1 juli jl. is dit dossierstuk onderdeel geworden van de verplichte dossierstukken voor NHG: Polis insolventieverzekering aannemer.

Ingeval van de aankoop van een nieuwbouwwoning of bouw in eigen beheer waarbij een aannemer wordt ingeschakeld, de aannemer zich in de koop-/aannemingsovereenkomst jegens de geldnemer heeft verplicht ten behoeve van de geldnemer bij een op grond van de Wet op het financieel toezicht toegelaten verzekeringsmaatschappij een verzekering af te sluiten, op grond waarvan de geldnemer door de verzekeringsmaatschappij schadeloos wordt gesteld, indien de aannemer ten gevolge van insolventie in gebreke blijft met diens verplichtingen tot (af )bouw en tot oplevering van de nieuwbouwwoning conform de gesloten koop-/aannemingsovereenkomst.

Voorts dient daarbij aan de volgende voorwaarden te worden voldaan:

* de verzekeringspolis bevat de bepaling dat de verzekeringsmaatschappij de meerkosten voor het afbouwen van de woning of het prive gedeelte en gebouw ten opzichte van de oorspronkelijk overeengekomen koop-/aannemingssom betaalt, dan wel dat de verzekeringsmaatschappij de reeds door de geldnemer betaalde termijnen en overige betalingen ter zake van de verkrijging aan de geldnemer terugbetaalt, vermeerderd met de wettelijke rente van de dag van betaling tot de dag van voldoening.
* de afgifte van de verzekeringspolis tegen het insolventierisico tijdens de bouw, dient in de vorm van een opschortende voorwaarde in de koop-/aannemingsovereenkomst te worden opgenomen. Een kopie van de polis wordt op eerste aanvraag aan de geldgever verstrekt.
* de totale schadeloosstelling bedraagt ten minste 17% van de koop-/aannemingssom in geval van eigen grond of afgekochte erfpacht. Indien de grond van de woning / het gebouw in erfpacht is of wordt uitgegeven zonder afkoop van de erfpachtcanon, of door een derde aan de verkrijger is of wordt verkocht, bedraagt de schadeloosstelling ten minste 20% van de aannemingssom.

« Terug naar nieuwsoverzicht