Banksparen, afsluitprovisie en informatie

donderdag, 27 november 2008

Wat is Banksparen? Wat is de provisie op een bankspaarhypotheek?

De Tweede Kamer heeft geregeld dat aan sparen voor de aflossing van de eigenwoningschuld via een geblokkeerde spaarrekening of een geblokkeerde beleggersrekening, fiscale ondersteuning wordt geboden. Dit noemen we banksparen. Voordeel voor u is dat u over het opgebouwde kapitaal geen belasting hoeft te betalen.

Tot 1 januari 2008 waren mensen die met fiscale ondersteuning wilden sparen voor de aflossing van de eigenwoningschuld, alleen de keuze om dit bij een verzekeraar te doen. Met de introductie van banksparen is voor huizenbezitters meer keuzevrijheid geïntroduceerd. U kunt nu ook voor het fiscale voordeel bij bankinstellingen terecht. U als consument kunt profiteren van een groter aanbod aan vermogensopbouwproducten. De bankspaarproducten bieden veelal lagere en transparante kosten. Belangrijk bijkomend pluspunt van banksparen is de inzichtelijkheid van wat (welk bedrag) van uw inleg daadwerkelijk wordt gespaard of belegd.

bankspaarproducten versus verzekeringsproducten

De kenmerken op een rijtje:

Bankspaarproduct

Lagere kosten en transparante kosten
Inleg wordt voor 100% gebruikt voor vermogensopbouw
De waarde van de vermogensopbouw is op elk gewenst moment inzichtelijk
Geen verplichting om een risicoverzekering af te sluiten (dit kan per aanbieder verschillen. Het afsluiten van een levensverzekering is onder bepaalde omstandigheden wel aan te raden).
Geen additionele kosten voor het openen, aanhouden, storten of opheffen van de rekening (met uitzondering van eventuele beleggingskosten)


Verzekeringsproduct

De verzekeringsbehoefte (bijvoorbeeld voor arbeidsongeschiktheid of overlijden) is afgestemd op de vermogensopbouw
Gegarandeerd kapitaal op einddatum mogelijk
Bij eerder afgesloten verzekeringen (oude fiscale regimes) blijven de verworven rechten van kracht
Mogelijkheid tot vermijden van successierecht bij overlijden
Bij overlijden kan men een begunstigde aanwijzen

Voorwaarden Spaarrekening Eigen Woning

De belangrijkste informatie betreffende de voorwaarden die zijn gesteld aan een spaarrekening eigen woning hebben we voor u uit de wetteksten overgenomen.

Van een spaarrekening eigen woning is sprake indien het betreft een rekening bij een kredietinstelling waarbij de volgende voorwaarden in acht worden genomen:a. de rekeninghouder heeft een eigen woning met een eigenwoningschuld;
b. de rekening is geblokkeerd en wordt slechts eenmalig gedeblokkeerd ter aflossing van de eigenwoningschuld;
c. ten minste 15 jaar, of tot het overlijden van de belastingplichtige, zijn echtgenoot of degene met wie hij duurzaam een gezamenlijke huishouding voert, wordt jaarlijks een bedrag naar de rekening overgemaakt waarbij het hoogste van de in totaal in een jaar overgemaakte bedragen niet meer bedraagt dan het tienvoud van de in totaal in een jaar overgemaakte bedragen; ingeval een spaarrekening met ingang van enig tijdstip wordt aangeduid als spaarrekening eigen woning wordt het op dat tijdstip aanwezige tegoed aangemerkt als eerste overmaking;
d. de op de rekening genoten inkomsten worden bijgeboekt op de rekening; bij deblokkering in de loop van het tijdvak waarover inkomsten worden genoten, vindt eerst nog bijboeking van die inkomsten plaats voordat tot deblokkering wordt overgegaan;
e. de kredietinstelling is een financiële onderneming die ingevolge de Wet op het financieel toezicht in Nederland het bedrijf van bank mag uitoefenen.

Een spaarrekening eigen woning wordt geacht geheel te zijn gedeblokkeerd indien:
a. op enig tijdstip de spaarrekening niet meer voldoet aan de gestelde voorwaarden;
b. de spaarrekening wordt vervreemd, behoudens voor zover sprake is van vervreemding of verdeling in het kader van het aangaan of beëindigen van een huwelijk of van een duurzame gezamenlijke huishouding en de spaarrekening wordt gecontinueerd als een spaarrekening eigen woning;
c. de spaarrekening wordt ingebracht in het vermogen van een onderneming;
d. de spaarrekening gedeeltelijk wordt gedeblokkeerd;
e. 30 jaren zijn verstreken na de eerste overmaking op de spaarrekening;
f. de rekeninghouder van de spaarrekening komt te overlijden; in dat geval wordt de deblokkering geacht te hebben plaatsgevonden op het onmiddellijk daaraan voorafgaande tijdstip; er wordt geen deblokkering verondersteld bij een continuering als bedoeld in onderdeel b.


Banksparen, de mogelijkheden via FACN? Wij bieden u alle banksparen hypotheken met retourprovisie, dus tegen de laagste afsluitkosten. Voor een overzicht van de provisie op banksparen kijkt u op www.provisieoverzicht.nl. Voor meer gedetailleerde informatie over banksparen gebruikt u vrijblijvend ons contactformulier , wij helpen u graag.

« Terug naar nieuwsoverzicht